Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2014

PROCEDURA

de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – TERMEN DE DEPUNERE ON LINE – 24.04.2014 ORA 10.00

 

80% pentru microîntreprinderi (este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

70% pentru întreprinderi mici (este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.)

60% pentru întreprinderi mijlocii ( este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa de mai jos  

Valoarea maximă a Alocatiei financiare nerambursabile nu poate depăşi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

 Beneficiari eligibili

 Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a)  sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi se încadrează în categoria IMM, conform Legii 346/2004;

b) sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională);                                     

c) au cel puţin 1 an calendaristic (cu condiţia cumulativă a existenţei unui an fiscal complet, 1 ian. – 31 dec.,  pentru care se va prezenta bilanţ contabil) de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare.

e) au capital social integral privat;

f) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

g) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);

h) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;   

i) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

j) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

k) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

l) au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

n) nu au primit un ajutor ilegal,  în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

o) nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziţii second hand, conflict de interese, etc.)

 

ACTIVITĂŢI  ŞI CHELTUIELI  ELIGIBILE

Nr. crt.

 

Activităţi eligibile

 

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activitate

– lei  -

Documente justificative care însoţesc formularul de decont (exemplarul original)

1.

achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)

·      cheltuieli pentru achiziţionare

20.000

1.Certificatul de garanţie, original;

2.Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.Copie certificată după extrasul de cont;

5.Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

2.

Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

 

·   cheltuieli pentru achiziţionare

3.000

1.     Documente de garanţie, original;

2.Factură fiscală , original;

3.Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.Copie certificată după extrasul de cont;

5.Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

3.

Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

 

·      cheltuieli pentru achiziţionare

4.000

1.    Documente de garanţie şi de conformitate, original;

2.    Factură fiscală , original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

4.

Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

 

·    cheltuieli pentru achiziţionare

3.000

1.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Declaraţia de instalare conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, original şi copie certificată;

3.    Factură fiscală , original;

4.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

5.    Copie certificată după extrasul de cont;

6.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

5.

Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

· cheltuieli pentru achiziţionare

80.000

 

1.  Certificatul de garanţie, original;

2.  Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original şi copie certificată;

3.  Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original,după caz;

4.  Copie certificată  după extrasul de cont;

5.  Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

 

6.

Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

 

● cheltuieli pentru achiziţionare

80.000

 

1.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa  activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

7.

  Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

·    cheltuieli pentru achiziţionare.

 

30.000

1.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

2.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

3.    Copie certificată  după extrasul de cont;

4.    Contractul cu francizorul, tradus în limba română şi legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată(dacă este cazul), copia manualului operaţional(de operaţiuni), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană; (pentru francize);

5.Documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat(pentru etichetare ecologică);

6. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

8.

Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

·      cheltuieli pentru achiziţionare

80.000

1.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

9.

Achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3,-  cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;

 

Categoria N1 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 t.
3.2        Categoria N2 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3,5 t, dar nu depaseste
           12 t.
3.3        Categoria N3 - vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 t.

·          cheltuieli pentru achiziţionare

80.000

1.    Certificatul de garanţie, original;

2.    Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.    Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.    Copie certificată  după extrasul de cont;

5.    Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

6.    Cartea de identitate a mijlocului de transport din care sa reiasă tipul (autoutilitară, etc)

10.

Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat;

●Taxa de audit şi certificare

 

 

 

12.000

1. Contract de prestări servicii;

2. Factură fiscală, în original ;

3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4. Copie certificată  după extrasul de cont;

5. Original şi copie certificată după certificatele emise de organismele de certificare;

6. Copie după documentul care atestă  acreditarea sau recunoaşterea europeană  a acestora.

11.

Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate[3], (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au alt site;

·  Elaborarea de pagini WEB pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;

·  taxa de achiziţionare a domeniului Internet;

 

8.000

1. Contractul de prestări servicii, privind realizarea site, cu specificarea adresei paginii WEB, original

2. Factură fiscală, în original;

3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original, după caz;

4. Copie certificată  după extrasul de cont;

5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după caz.

 

 

12.

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie[5] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

● cheltuieli pentru achiziţionare

80.000

1.  Certificatul de garanţie, original;

2.  Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;

3.  Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate), original, după caz;

4.  Copie certificată  după extrasul de cont;

5.  Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.

 

13.

Promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic[6];

 

● cheltuieli de promovare on-line,elaborare şi producţie:

- pliante,mape

- broşuri

-cataloage

- afişe

-bannere

-CD-uri

10.000

1. Contractul de prestări servicii[7];

2. Factură fiscală, în original;

3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original, după caz;

4. Copie certificată  după extrasul de cont.

 

 

14.

Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă[8];

● cheltuieli pentru instruire constând în

taxa de participare individuală la cursuri

 

10.000

 

1.Contractul de prestări servicii încheiat cu furnizorul de formare profesională;

2.Copie a certificatului/diplomelor de absolvire/atestatului;

3. Factură fiscală, în original;

4. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin), original, după caz;

5. Copie certificată  după extrasul de cont.

15.

Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul programului[9];

·   Tarif de consultanţă, cu menţionarea documentaţiei elaborate în cadrul contractului

Maximum 5% din valoarea eligibilă / decontată a proiectului cumulat cu poziţia nr.17, mai puţin consultanţa

1. Contractul de prestări servicii cu consultantul;

2. Copie după certificatul constatator al furnizorului de consultanţă, cu codul autorizat din CAEN clasa 70; 

3. Factură fiscală, în original;

4. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original după caz;

5. Copie certificată  după extrasul de cont;

6.Proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

16.

Achiziţionarea de servicii de consultanţa primită în scopul întocmirii documentaţiei şi  implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;

 

·  Tarif de consultanţă, cu menţionarea documentaţiei elaborate în cadrul contractului

Maximum 5% din valoarea eligibilă / decontată a proiectului cumulat cu poziţia nr.16, mai puţin consultanţa

1. Contractul de prestări servicii cu consultantul;

2. Certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată);

3. Specificaţia activităţilor şi documentelor elaborate în cadrul consultanţei:

- procesul verbal de instruire în SMC sau declaraţia pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal, privind evidenţa nominală a salariaţilor care au participat la consultanţă, respectiv funcţiile deţinute de aceştia în cadrul societăţii comerciale;

- Manualul calităţii în format electronic (CD, dischetă);

- lista procedurilor de sistem;

- lista procedurilor operaţionale;

4. Factură fiscală, în original;

5. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original, după caz;

6. Copie certificată  după extrasul de cont;

7.Proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

 

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani (2015,2016,2017) începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de investiţii (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii.

Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii on-line. La punctaje egale va prevala numărul mediu de salariaţi la 31.12.2013, locaţia implementării proiectului, numărul de înregistrare RUE, conform principiului “primul venit-primul servit”, în această ordine.

 

DOCUMENTE NECESARE

1. Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic(termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii:datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art.15 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia societăţii(dacă este în stare de funcţionare, dizolvare,reorganizare judiciară, lichidare,insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii),  emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator), precum şi istoric privind autorizarea desfăşurării activităţii codului CAEN pe care accesează programul.

 

21. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală,conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.                                                 

 

31. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală),în original sau în copie legalizată, eliberate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriilor din raza teritorială unde societatea îşi desfăşoară activitatea, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.                                                     

 

4. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru finanţare.

 

5. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare)

 

6. Opisul cu documentele care însoţesc cererea tip de acord de principiu pentru finanţare

 

Ești aici: Home Stiri si evenimente Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2014

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi231
mod_vvisit_counterIeri1065
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana2966
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna16129
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1036031

Online Acum: 9
IP-ul Dumneavoastra: 54.157.81.13
,
Astazi: October 18, 2017
Threesome