2024 iulie

Avantajele recurgerii la arbitraj

Orice conflict comercial poate fi soluționat rapid, confidențial și cu costuri reduse

Camera de Comerţ şi Industrie Neamt, în temeiul atribuţiilor conferite ei prin lege, organizează, la cerere, arbitrajul pentru soluţionarea de litigii comerciale interne, prin Curtea de Arbitraj, constituită în cadrul Camerei.

Arbitrajul constituie o modalitate de soluţionare a litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ, litigii care sunt încredinţate spre soluţionare potrivit convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi sau desemnaţi, cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre pe care părtile se obligă să o execute.

Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor se poate face numai având la bază convenţia expresă a părţilor în acest sens, convenţie cuprinsă fie într-un compromis arbitral fie intr-o clauză compromisorie.

Avantajele recurgerii la arbitraj sunt:

  • Părţile pot desemna ele însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, având în vedere elemente cum ar fi pregătirea profesională, probitatea morală a acestora, specializarea într-un anumit domeniu comercial. Astfel, litigiul este judecat de arbitri specializaţi, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţi, care au deplină încredere în aceştia;
  • Dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nicio persoană străină neputând avea acces la dosar sau la dezbaterea litigiului, fără acordul scris al părţilor. De asemenea, Hotărârea curţii de arbitraj nu este pronunţată în şedinţă publică, ea fiind comunicată numai părţilor implicate.
  • Cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluţionarea litigiului la o instanţă de drept comun, plata lor poate fi eşalonată în două tranşe.
  • Tribunalul arbitral judecă litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate şi, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse faţă de taxele de timbru achitate la instanţele judecătoreşti.
  • Hotărârea arbitrală este definitivă din momentul comunicării ei către părţi, astfel încat partea interesată poate solicita investirea ei cu formula executorie în scopul executării silite.
  • Arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor.
Sus