2024 februarie
https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_01.jpg

Regulament

Regulament privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lânga Camera de Comerț și Industrie Neamț

 

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_21.jpg

Reguli de procedură arbitrală

Prezentele reguli stabilesc principiile și regulile de soluționare a litigiilor interne și internaționale supuse arbitrajului instituționalizat organizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare „Curtea de Arbitraj”.

https://ccint.ro/wp-content/uploads/2021/05/post_21.jpg

Norme și cheltuielile arbitrale

Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare și o taxă arbitrală formată din taxă administrativă și onorariile arbitrilor.

Regulament privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial de pe lânga Camera de Comert si Industrie Neamt

  

Capitolul I

Dispoziţii generale

 Definirea şi sediul Curţii

Art. 1.

(1) Curtea de Arbitraj comercial şi civil de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, denumită în continuare Curtea judeţeană de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi functionând în conformitate cu Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România raportată la Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art.51ˡ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi în conformitate cu prezentul Regulament.

(2) Sediul Curtii judeţene de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ este în Piatra Neamt, Bulevardul Decebal, nr. 33, jud. Neamt la sediul Camerei de Comert si Industrie Neamt.

Misiunea Curţii

Art. 2. Curtea judeţeană de Arbitraj are misiunea de a promova, arbitrajul comercial şi civil, intern şi internaţional şi de a organiza funcţionarea arbitrajului, precum şi modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

Capitolul II

Atribuţii

 Organizarea arbitrajului

Art. 3. Curtea judeţeană de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează şi administrează soluţionarea litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
 2. nominalizarea sau individualizarea unei instituţii permanente de arbitraj inserată în convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină competenţa exclusivă a acestei instituţii conform Regulamentului şi Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, independent de restul prevederilor consemnate în convenţia arbitrală de către părţi;
 3. în cazul în care instituţia permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată şi părţile au convenit în convenţia arbitrală soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenţa va fi determinată de Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale instituţiei permanente de arbitraj de la locul unde s-a înregistrat cererea/acţiunea de arbitrare;
 4. dacă părţile au inserat în convenţia arbitrală că litigiile lor vor fi soluţionate pe calea arbitrajului ad-hoc, părţile vor avea facultatea:
 • de a desemna arbitri sau de a stabili modalităţile potrivit cărora aceştia vor fi desemnaţi;
 • de a desemna locul desfăşurării arbitrajului;
 • de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii şi arbitrajul va fi ad-hoc şi va fi supus regulilor de procedură prevazute în Codul român de procedură civilă şi în Normele Convenţiei Europene de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961 şi cele ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL) adoptat la 15 decembrie 1976.
 1. elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;
 2. dezbate problematica generală a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional, aspectele de drept, precum şi cele ale practicii arbitrale;
 3. colaborează cu celelalte entităţi arbitrale de pe lângă fiecare cameră de comerţ judeţeană, în vederea desfăşurării unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;
 4. urmăreşte aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională de către Curtea judeţeană de arbitraj;
 5. ţine evidenţa practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în domeniul arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;
 6. face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;
 7. colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan internaţional;
 8. organizează la cerere, modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabilă şi medierea în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în legi speciale;
 9. îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională;
 10. asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc.

Capitolul III

Organizare si functionare

 Componenţa Curţi

 Art. 4.

(1) Curtea judeţeană de Arbitraj se compune din arbitri, aprobaţi de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie Neamţ, la propunerea Preşedintelui Camerei, cu consultarea Preşedintelui Curţii judeţene de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.

Vocaţia de a devein arbitru

(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională.

Înscrierea pe Lista de arbitri

(3) Înscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor români, se face în următoarele condiţii:

 1. a) cerere scrisă;
 2. b) o adeverinţă din care să rezulte dovada studiilor superioare juridice;
 3. c) curriculum vitae;
 4. d) o recomandare dată de un arbitru care figurează pe Lista de arbitri şi are o vechime de peste 5 ani în această calitate;
 5. e) declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală privind răspunderea arbitrilor;
 6. f) în cazul avocatului, o declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă re Regulile de procedură arbitrală cu privire la incompatibilităţi;
 7. g) aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei.

(4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la secretara Secretariatului Curţii de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei şi, după obţinerea avizului consultativ al Preşedintelui Curţii, se înaintează Preşedintelui camerei judeţene.

Arbitri străini

(5) Pot fi înscrişi pe Lista de arbitri, în condiţiile alin.1 şi ale alin.2 arbitri străini, cu acordul scris al persoanelor în cauză, cu condiţia asumării obligaţiilor ce le revin în această calitate cuprinse în Regulamentele şi Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională.

Examinarea cererilor de înscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în prima sesiune ordinară din an.

Întocmirea Listei de arbitri

(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, iar pentru arbitrii români care au domiciliul în altă localitate decât sediul Curţii judeţene de Arbitraj se va menţiona şi localitatea corespunzătoare.

(8) Prin excepţie, se trec la începutul Listei de arbitri Preşedintele Camerei în situaţia în care are calitatea de arbitru.

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj care se aplică tuturor arbitrilor de pe Lista de arbitri, precum si a prevederilor Codului de procedură civilă, pe baza opţiunii părţilor.

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri

Art.5.

(1) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de abitri se poate face în cazul încălcării obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru, de către Colegiul de Conducere al camerei în urma unui raport al Preşedintelui Curţii judeţene de Arbitraj.

(2) Rezoluţia Colegiului de Conducere poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de către Colegiul de Conducere al Camerei.

(4) Fapte grave în înţelesul alin.(3) sunt considerate:

 1. a) incorectitudinea în misiunea de arbitru prin încălcarea principiului imparţialităţii dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege;
 2. b) atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unui arbitru din Lista de arbitri a Curţii judeţene de Arbitraj sau adusă unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei prin afirmaţii, verbale sau scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana dispreţului public;
 3. c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

(5) Decizia definitivă a Colegiului de Conducere al Camerei privind măsura excluderii din Lista de abitri va fi adusă la cunoştinţa tuturor curţilor de arbitraj din ţară şi străinătate.

(6) Decizia Colegiului de Conducere al camerei este definitivă şi poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generală a Camerei.

(7) Hotărârea Adunării Generale a Camerei prin care s-a reexaminat decizia este irevocabilă.

Componenţa Curţii Judeţene de Arbitraj

Art.6

(1) Activitatea Curţii judeţene de Arbitraj este coordonată de către Preşedintele Curţii de Arbitraj, Vicepreşedinte şi Secretar, aprobaţi pentru un mandat de 3 ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei, la propunerea Preşedintelui acesteia.

 Plenul Curţii judeţene de arbitraj

Art.7 Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii judeţene de Arbitraj.

Atribuţii ale Plenului Curţii judeţene de Arbitraj

Art.8

(1) Plenul Curţii judeţene de Arbitraj dezbate informările cu privire la activitatea de arbitraj desfăsurată, precum şi probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practică neunitară.

Convocarea Sesiunilor Plenului Curţii judeţene de Arbitraj şi prezidarea lor

(2) Sesiunile Plenului Curţii judeţene de Arbitraj sunt convocate şi conduse de către Preşedintele Curţii judeţene de Arbitraj.

(3) În cazul în care la lucrările Plenului Curţii judeţene de Arbitraj participă Preşedintele camerei, acesta prezidează şedinţa.

Obligaţia de prezenţă la Sesiunile Plenului Curţii judeţene de Arbitraj

(4) Nici o persoană înscrisă în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea plenului Curţii judeţene de Arbitraj. Lipsa la două sesiuni ale Plenului Curţii judeţene de Arbitraj atrage îndepărtarea din Lista de arbitri.

(5) Sesiunile Plenului Curţii sunt anuale.

Secretariatul Curţii judeţene de Arbitraj

Art.9

(1) Curtea judeţeană de Arbitraj are un secretariat propriu.

(2) Secretariatul Curţii judeţene de Arbitraj funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei.

(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.

Definirea tribunalului arbitral

Art.10

(1) În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat, sau din totalitatea arbitrilor desemnaţi în conformitate cu Reguluile de procedură arbitrală proprii, elaborate conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională şi ale prevederilor Codului de procedură civilă.

Obligaţii de neimixtiune

(2) Camera de comerţ şi Curtea judeţeană de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Soluţionarea litigiului

(3) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral şi se desfăşoară după Regulile de procedură arbitrală proprii elaborate conform Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, conform cu legile în vigoare aplicabile litigiului.

Numirea arbitrilor

Art.11

(1) Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament şi cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, precum şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Autoritatea de nominare

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor aparţine Preşedintelui Curţii judeţene de Arbitraj.

Revocarea mandatului Autorităţii de nominare

(3) Mandatul încetează prin demisie sau din cauze naturale şi poate fi revocat pentru faptele prevăzute în art.5 alin.4 din prezentul Regulament.

Obligaţii ale arbitrului/supraarbitrului

Art.12

(1) Arbitrul/Supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent şi imparţial, supus numai legii şi probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor arbitrale, în termen util, după agenda Secretariatului Curţii judeţene de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

Prioritatea activităţii de arbitru/supraarbitru

(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele în care a fost desemnat şi a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritară faţă de orice altă activitate a acestuia, fie ea izvorâtă din baze contractuale sau fie voluntară.

Sancţiuni

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancţionează cu reţinerera din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.

(5) Sumele rezultate revin în proporţie de 100% Camerei.

Înlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor

Art.13 Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională.

Capitolul IV

Resurse

 Art. 14

(1) Resursele Curtii judeţene de Arbitraj se asigură din taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei judeţene, pe baza Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional.

(3) Taxa de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrală acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, cheltuielilor de secretariat şi suportarea altor cheltuieli necesare funcţionării Curţii judeţene de Arbitraj.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu arbitrajul Autoritatea de nominare primeşte o indemnizaţie egală cu 10% din valoarea taxei arbitrale.

Art. 15 Camera de Comert judeţeană asigură condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii Curţii judeţene de Arbitraj.

 

Capitolul V

Dispozitii finale

Art. 16 Curtea judeţeană de Arbitraj , tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului

Art. 17

(1) Prevederile prezentului Regulament guvernează organizarea Curţii judeţene de Arbitraj, precum şi a tribunalului arbitral.

(2) Raporturile dintre părţile litigante, pe de o parte, şi Curtea judeţeană de Arbitraj şi tribunalul arbitral, pe de altă parte, în ceea ce priveşte litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională şi prin dispoziţiile Codului român de procedură civilă compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenţia Europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961 şi Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL).

Art. 18 Regulile de procedură arbitrală ale Curţii judeţene de Arbitraj sunt elaborate pe baza Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională.

Art.19

(1) Prezentul Regulament a fost aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie Neamt, conform Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România raportată la Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii cameralor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 51ˡ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului de Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie Neamt, in sedinta din data de 24 februarie 2012 si intra in vigoare imediat.

(2) Dispoziţiile relevante din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România raportată la Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 51ˡ din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, precum şi cele din Convenţia Europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961 şi cele ale Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul Arbitral.

(3) Secretariatul Curţii judeţene de Arbitraj va asigura comunicarea către cei interesaţi, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral.

(4) Prezentul Regulament se public pe site-ul Camerei şi în Codexul Arbitral.

Art. 20

Secretariatul Curtii de Arbitraj va asigura publicarea, precum si comunicarea catre cei interesati a prezentului Regulament, a Regulilor de procedura arbitrala,a Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrale si a listei de arbitri.

Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale

Art.1  Valoarea taxei arbitrale

(1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 500 lei și o taxă arbitrală formată din taxă administrativă și onorariile arbitrilor.

(2) Cuantumul taxei arbitrale compusă din taxa administrativă și onorariile arbitrilor este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentele Norme.

(3) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât lei, taxa arbitrală se calculează pe baza parității stabilită de BNR dintre această valută și lei la data introducerii cererii de arbitrare și se plătește în lei ori în altă valută liber convertibilă.

(4) Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio situație.

(5) Cuantumul onorariilor arbitrilor se stabilește conform anexei nr. 1.

Art.2  Valoarea obiectului cererii

(1) Părțile au obligația de a evalua în vederea taxării orice cerere dedusă arbitrajului, sub sancțiunea restituirii acesteia, în conformitate cu dispozițiile art. 12 din Regulile de procedură arbitrală.

(2) Valoarea obiectului cererii se stabilește, de regulă, astfel:

a) în cererile privind pretenții bănești, la suma pretinsă;

b) în cererile privind predarea unor bunuri, altele decât cele arătate la lit. f) și g) la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;

c) în cererile privind obligația de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.

d) în cererile privind executarea unui contract sau a altui act juridic, la valoarea obiectului acestuia sau a părții din obiect dedusă arbitrajului;

e) în cererile privind plata unei părți dintr-o creanță, la valoarea părții pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă sau care urmează a fi  executată  la data când devine exigibilă;

f) în cererile privitoare la dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, la valoarea impozabilă a imobilului;

g) în cererile privitoare la constatarea nulității absolute, anularea, rezilierea contractelor de locațiune sau leasing, inclusiv la repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat sau arendat, la valoarea chiriei sau arendei anuale.

(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabilește la suma totală  a capetelor de cerere.

(4) Secretariatul Curții de Arbitraj va calcula taxa arbitrală pe baza evaluării pretențiilor de către părți.

(5) În toate situațiile, tribunalul arbitral poate determina, în mod rezonabil, valoarea reală a pretențiilor. Tribunalul arbitral va dispune taxarea suplimentară, dacă este cazul, numai după punerea în discuția părților a valorii reale a pretențiilor deduse arbitrajului.

Art.3  Valoarea obiectului cererii în situații speciale

(1) Cererile privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, altul decât cele arătate la art. 2 lit. g), precum și cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la Anexa nr. 1, în funcție de valoarea pretinsă a fi executată sau, după caz, neexecutată. Cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxa arbitrală dacă este accesorie cererii privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2) Dacă actul cu privire la care se solicită constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea este un pact de preferință, un pact de opțiune sau o promisiune de a contracta (de vânzare, de închiriere sau de orice altă natură) sau orice alt antecontract, atunci taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul pactului, promisiunii sau antecontractului sau la valoarea prețului promisiunii sau antecontractului, dacă părțile au prevăzut expres o astfel de valoare.

(3) În cazul în care obiectul cererii de arbitrare cuprinde capete de cerere care au aceeași finalitate, capete de cerere alternative, precum restituirea  în natură sau în echivalent, sau principale ori subsidiare, se percepe o singură taxă arbitrală, calculată la valoarea cea mai mare a obiectului cererii conform Anexei nr.1.

(4) În cazul în care o parte solicită, prin întâmpinare ori cerere reconvențională, compensarea pretenției sale cu cea a celeilalte părți, solicitantul este obligat la plata taxei arbitrale la valoarea de compensat.

(5) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu 1.500 lei.

(6) Cererile pentru încuviințarea de măsuri asigurătorii și măsuri provizorii precum și cererile privind constatarea anumitor împrejurări de fapt se taxează cu 1.500 lei.

(7) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situația unor litigii arbitrale se taxează cu 100 lei.

(8) Când, prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep să curgă și până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenții, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenții bănești (despăgubiri, restituiri etc.).

(9) Pentru ca tribunalul arbitral să fie legal învestit cu un capăt de cerere privind acordarea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere și în continuare, după pronunțarea sentinței arbitrale, aceste pretenții trebuie evaluate și taxate la valoarea acestora până la ultimul termen de arbitrare.

(10) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

Art.4  Taxarea altor cereri

(1) Cererea reconvențională, cererea de chemare în garanție și cererea de intervenție în interes propriu ori de chemare în judecată a altor persoane se taxează întocmai ca și cererea principală de arbitrare, inclusiv în ce privește taxa de înregistrare.

(2) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

Art.5  Taxa arbitrală în procedura de urgență

(1) Taxa arbitrală pentru procedura de urgență este compusă din următoarele elemente:

a) 500 de lei, care reprezintă taxă de înregistrare;

b) 750 lei, care reprezintă taxa administrativă;

c) 250 lei, care reprezintă onorariul Arbitrului de Urgență.

(2) Partea care solicită numirea Arbitrului de urgență va plăti taxa arbitrală aferentă până la depunerea cererii.

(3) La cererea motivată a Arbitrului de Urgență sau în cazul în care se consideră astfel, Președintele Curții de Arbitraj poate hotărî majorarea sau reducerea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), ținând cont de natura și complexitatea cazului sau de alte circumstanțe relevante.

(4) Dacă nu se depune dovada taxei arbitrale, Secretariatul Curții de Arbitraj nu va transmite cererea către Președintele Curții de Arbitraj, ci o va restitui solicitantului.

(5) La cererea unei părți, taxa arbitrală poate fi împărțită între părți prin sentința finală a tribunalului arbitral.

Art.6  Onorariile arbitrilor

(1) În cazul soluționării litigiului de către un arbitru unic, valoarea onorariilor se reduce cu 30%.

(2) În cazul soluționării litigiului de către un tribunal arbitral, valoarea onorariilor se calculează conform Anexei nr.1.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), suma reprezentând onorariile arbitrilor se repartizează conform înțelegerii arbitrilor, iar în lipsa înțelegerii,  astfel:

a) 10% pentru supraarbitru sau, după caz, pentru arbitrul care redactează hotărârea;

b) restul de 90% se împarte în mod egal între toți membrii tribunalului arbitral.

Art.7  Obligația de taxare

Taxele arbitrale se avansează de reclamant, cu privire la cererea principală, respectiv de pârât pentru cererea reconvențională.

Art.8  Alte cheltuieli arbitrale

(1) În afară de taxa de înregistrare și de taxa administrativă, părțile sunt obligate să plătească, în condițiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor și a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de  procedură prin poștă rapidă, onorariile arbitrilor; onorariile avocaților; cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, consilierilor și  martorilor, precum și alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.

(2) Dacă o astfel de măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părți sau pe ambele, în proporția ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.

(3) La sumele achitate se adaugă TVA, inclusiv la taxa de înregistrare și taxa arbitrală.

Art.9  Restituirea taxei arbitrale

(1) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte de constituirea tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 75%.

(2) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte sau la primul termen de arbitrare, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.

(3) Atunci când se pronunță o hotărâre prin care se constată necompetența tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 75%.

(4) Dacă reclamantul își reduce pretențiile mai înainte sau la primul termen de arbitrare, pentru care părțile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretențiilor formulate în cerere se micșorează ulterior, taxa arbitrală deja achitată nu se restituie.

(5) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.

Art.10  Taxarea în arbitrajul ad hoc

În arbitrajul ad-hoc organizat de Curtea de Arbitraj, în conformitate cu Regulamentul său privind organizarea și funcționarea, taxa administrativă este aceeași ca și taxa administrativă percepută pentru soluționarea litigiului prin arbitraj instituționalizat și se achită în termen de 10 zile lucrătoare după achitarea taxei de înregistrare.

Art.11  Condițiile plății

(1) Taxa arbitrală se plătește integral de către părțile îndatorate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Actului de înștiințare sau, după caz, în situația cererii reconvenționale ori a celorlalte cereri taxabile, în următoarele 10 zile lucrătoare după depunere. Dovada plății se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.

(2) La cererea părții și pentru motive temeinice, Președintele Curții de Arbitraj poate aproba punerea pe rol a cauzei dacă s-a achitat cel puțin 50% din taxa arbitrală. Diferența va fi plătită potrivit deciziei tribunalului arbitral.

Art.12  Sancțiunea neachitării taxei în termen. Cererea de reexaminare

(1) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenul stabilite în acest scop, cererea de arbitrare se restituie.

(2) Partea nemulțumită de modul de calcul al taxelor și de soluția dată cererii de eșalonare a plății poate face cerere de reexaminare, asupra căreia Președintele Curții de Arbitraj se pronunță printr-o rezoluție motivată.

Art.13  Calculul taxei administrative și plata onorariilor arbitrilor

(1) Taxa administrativă și onorariile arbitrilor se calculează conform tabelului de calcul de către asistentul arbitral desemnat și se includ în cuantumul taxei arbitrale.

(2) Plata onorariilor arbitrilor se va face prin Camera de Comerț și Industrie Neamț, după pronunțarea, redactarea, semnarea și comunicarea către părți a hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului instituționalizat și conform înțelegerii părților în cazul arbitrajului ad hoc.

(3) Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus suspendarea judecății în temeiul unor dispoziții imperative ale legii se stabilesc în vederea plății după cum urmează: 50% la data suspendării și 50% la finalizarea litigiului prin hotărâre, inclusiv prin pronunțarea unei hotărâri de perimare sau, după caz, la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.

(4) Onorariile arbitrilor, plătite prin Camera de Comerț și Industrie Neamț din depozitul constituit de părți în acest scop, reprezintă sume nete. Calculul și deducerea impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale obligatorii și a oricăror alte obligații fiscale, conform legii, revin Camerei de Comerț și Industrie Neamț.

Art.14  Modalități de plată

(1) Taxa de înregistrare, taxa arbitrală și alte cheltuieli arbitrale se plătesc prin documente de plată acceptate de Camera de Comerț și Industrie Neamț sau în numerar direct la casieria Camerei de Comerț și Industrie Neamț.

(2) Cheltuielile de deplasare ale unui arbitru, în cuantumul stabilit de tribunalul arbitral, vor putea fi achitate și direct arbitrului, pe baza de chitanță însoțită, după caz, de documente justificative. O copie a chitanței va fi păstrată la dosarul cauzei.

(3) În cazul plății prin documente de plată, taxa de înregistrare, taxa arbitrală și cheltuielile arbitrale se consideră plătite în ziua intrării sumelor în contul Camerei de Comerț și Industrie Neamț. Decalajul dintre data efectuării plății și data operării în contul Camerei de Comerț și Industrie Neamț odată cu înregistrarea plății nu are nici o consecință juridică asupra termenelor de plată prevăzute.

Art.15  Suportarea taxelor și cheltuielilor arbitrale

(1) Orice diferență în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează și se achită de îndată.

(2) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părți a obligațiilor financiare.

Art.16  Dispoziții tranzitorii

Cererile de arbitrare înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentelor Norme rămân supuse taxelor în vigoare la data înregistrării lor.

Art.17  Intrarea în vigoare

(1) Prezentele Norme se aprobă de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, conform art. 30 din Legea nr. 335/2007, și intră în vigoare la data aprobării de către Colegiul de Conducere.

(2) Prezentele Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale se publică pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Neamț.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă Normele aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Neamț  la 5 iunie 2014, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA nr.1

Taxa administrativa si onorariul arbitral

 Valoarea obiectului cererii

(in lei)

Taxa administrativa Onorariu arbitru
Până la 2.000 lei 300 lei (taxa administrativa minima) 200 lei (onorariu minim)
Între 2.001 lei si 5.000 lei 300 lei plus 4% pentru ce depășește 2.000 lei 200 lei plus 5% pentru ce depășește 2.000 lei
Între 5.001 lei si 10.000 lei 420 lei plus 3% pentru ce depășește 5.000 lei 350 lei plus 4% pentru ce depășește 5.000 lei
Între 10.001 lei si 50.000 lei 570 lei plus 2% pentru ce depășește 10.000 lei 550 lei plus 3% pentru ce depășește 10.000 lei
Între 50.001 lei si 100.000 lei 1.370 lei plus 1% pentru ce depășește 50.000 lei 1.750 lei plus 2% pentru ce depășește 50.000 lei
Între 100.001 lei si 200.000 lei 1.870 plus 0,5% pentru ce depășește 100.000 lei 2.750 plus 1% pentru ce depășește 100.000 lei
Între 200.001 lei si 700.000 lei 2.370 plus 0,3% pentru ce depășește 200.000 lei 3.750 plus 0,5% pentru ce depășește 200.000 lei
Peste 700.000 lei 3.870 plus 0,2% pentru ce depășește 700.000 lei 6.250 plus 0,3% pentru ce depășește 700.000 lei

Clauza compromisorie recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ pentru a fi inclusă în contractele comerciale

Model orientativ

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curti. Hotarârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.”

Sus