CertificatuI de situație de urgență și avizul de existență a cazului de forță majoră

martie 24, 2020by bogdan
2024 iunie

Având în vedere situația de urgență instituită de Președintele României prin Decretul nr. 795/2020, măsură încuviințată de Parlamentul României prin Hotărârea nr. 30 publicată în Monitorul Oficial nr. 224/7 9.03.2020,

În conformitate cu prevederile art. X din O.U.G. nr. 29 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/27.03.2020, Camera de Comerț și lndustrie Neamț emite avizul de existență a cazului de forță majoră numai în condițiile și cu respectarea procedurii impuse de alineatele 2 și 3 ale acestui act normativ, pe  care le redăm în extrasul de mai jos:

 Art.X

(1) Pe durata stării de urgență, intreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii,pe perioada stării de urgența decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinația de sediu social si de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispozitii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevazute la alin. (1), încheiate de intreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între parți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere o contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a se constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 7.357 alin.(2) din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea intreprinderilor mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.

Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul                             nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

Sus