Măsuri sociale, economice și fiscal bugetare in perioada stării de urgență

martie 26, 2020by bogdan
2024 iulie

Cadrul legal:

 • HG 217/2020 – norme aplicare zile libere pentru părinți
 • OUG 29/2020 – măsuri fiscale și economice
 • OUG 30/2020 – măsuri sociale

În contextul declanșării stării de urgență pentru perioada 16.03.2020 – 14.04.2020 în conformitate cu dispozițiile Decretului nr. 195/2020, al suspendării activității unor agenți economici prin Ordonanțele Militare nr. 1/2020 și 2/2020 ,al recomandărilor privind izolarea socială cu scopul de a preîntâmpina răspândirea virusului COVID-19, vă prezentam măsurile pe care le puteți aplica în relația cu salariații.

1.Telemunca și munca la domiciliu

Este  utila pentru companiile care nu au activitatea diminuată și din domenii unde salariații pot lucra de acasa (IT, consultanță, etc).

Pe perioada stării de urgență pot fi introduse prin act unilateral al angajatorului. Ca urmare, nu este necesar acordul salariatului, angajatorul putând proceda la: emiterea deciziei prin care modifică contractul individual de muncă

Din momentul comunicării deciziei salariatul trebuie să își desfășoare activitatea în regim de telemuncă/muncă la domiciliu. Salariul va fi acelasi ca si inainte.

2.Reducerea programului de muncă și/sau a salariilor

Sunt utile pentru companiile care au activitatea redusă în această perioadă și care pot negocia acest aspect cu salariații.

Se vor face acte adiționale pentru fiecare salariat care este de acord cu modificarea salariului și/sau a timpului de lucru.

OBS! Pentru perioade de reducere de activitate pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, dar care durează peste 30 de zile se poate dispune din inițiativa angajatorului, după consultarea sindicatului sau reprezentanților salariaților, reducerea săptămânii de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână. Însă acest lucru trebuie să se facă după ce au trecut cele 30 de zile de reducere de activitate!

3. Șomajul tehnic

Este  util pentru companiile din domeniile obligate să suspende activitatea conform Ordonanței Militare 1/2020 sau a altor acte normative, ori companiile care au avut activitatea atât de redusă, încât au fost nevoite să își suspende activitatea (total sau în parte).

Șomajul tehnic înseamnă suspendarea contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, in baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii pentru motive economice, tehnologice, structural sau similar.

Procedura este:

 • Emitere decizie prin care se suspendă contractul de muncă.
 • Decizia se comunică salariatului
 • Comunicarea suspendării contractului în REVISAL

Se poate acorda si doar pentru o parte din salariati, însă trebuie foarte clar să reiasă de ce numai pentru anumiți salariați se aplică motivele economice, tehnologice, structurale care au generat șomaj tehnic.

Salariatii suspendati primesc o indemnizație. Nivelul indemnizației este:

Conform regulilor speciale din perioada de urgență, stabilite pentru șomaj tehnic generat de COVID-19: EGALĂ CU 75% din salariul de bază.

Pe perioada de șomaj tehnic salariații sunt suspendați, dar sunt la dispoziția angajatorului, care poate dispune oricând ieșirea din șomaj tehnic. Astfel, salariații nu beneficiază de drepturile pe care le-ar primi numai dacă ar fi la locul de muncă, cum ar fi tichetele de masă.

Statul suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj indemnizația de șomaj tehnic în valoare brută, suportând deci și suma netă ce ajunge la salariați dar și impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, astfel:

Perioada de acordare a indemnizației, pentru care statul acordă suport financiar: 16.03.2020 – 14.04.2020 (respectiv, pe perioada stării de urgență. Dacă aceasta se va prelungi după 14.04.2020, se va prelungi și sprijinul financiar acordat de stat);

Valoarea indemnizației suportate de stat: minimul dintre:

 • 75% din salariul de bază si
 • 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat = 75 % x 5.429 lei = 4.072 lei

OBS! Aceasta este valoarea brută, din care se achită impozit și contribuții, la salariat ajungând netul rămas după achitarea acestora;

Pentru indemnizația suportată de stat se datoraza urmatoarele impozite si contributii:

 • CAS = 25% CASS = 10%;
 • Impozit pe venit = 10%

OBS! Nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă pentru indemnizația suportată din buget!

Impozitul și contribuțiile datorate pentru indemnizația de șomaj tehnic decontată de stat se declară și se plătesc până pe data de 25 a lunii următoare celei în care statul a decontat angajatorului indemnizația!

 

 

Se deconteaza indemnizația de șomaj:

 • angajatorilor care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor autorităților pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență
 • angajatorilor care, ca urmare a efectelor COVID-19, înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și care nu au capacitate financiară pentru a plăti toți salariații

Procedura de decontare a indemnizației de către stat este:

Angajatorii depun în luna curentă cererea de acordare a indemnizației aferentă lunii anterioare, prin e-mail la ANOFM. Deci pentru indemnizațiile de șomaj tehnic aferente lunii martie 2020, cererea se va putea depune începând cu 01.04.2020 și până la 30.04.2020.

La cerere trebuie anexată lista salariaților care beneficiază de indemnizație precum și:

 • certificatul de situații de urgență, de către angajtori,
 • Declarație pe proprie răspundere privind scăderea încasărilor cu peste 25% și incapacitatea financiară

ANOFM achită indemnizația BRUTĂ către angajatori în termen de 30 de zile de la depunerea cererii

4. Zile libere pentru părinți

Sunt utile pentru companiile ai căror salariați au copii până în 12 ani și locul de muncă nu permite munca la domiciliu/telemunca.

Nu pot beneficia de aceste zile libere:

 • salarații care sunt în concediu de odhină/fără plată;
 • salariații care sunt în șomaj tehnic;
 • salariații ai căror soți nu realizează venituri (din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură, piscicultură);

Prin excepție, beneficiază de aceste zile libere numai cu acordul angajatorului salariații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice..

De asemenea, pe perioada stării de urgență nu pot beneficia de aceste libere salariații sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

Angajatul va depune o cerere la care de anexeaza

 • declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu beneficiază de libere acordate pentru a sta cu copiii acasa și că nu se află în situațiile în care nu poate beneficia
 • certificatul de naștere al copilului

Salariații fiind în zile libere nu mai primesc salariu, căci nu mai muncesc, ci primesc indemnizație. Nivelul indemnizației este minimul dintre:75% din salariul de bază si 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat = 75 % x 5.429 lei = 4.072 lei Aceasta este valoarea brută, din care se achită impozit și contribuții, la salariat ajungând netul rămas după achitarea acestora;

Pe perioada zilelor libere pentru supravegherea copiilor, salariații nu beneficiaza de tichetele de masă.

Aceste zile libere se acorda pe perioada în care școlile sunt închise ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu, dar numai pentru zilele lucrătoare din această perioadă, excluzând vacanțele școlare.

Data de la care se pot acorda liberele (existând cadrul legal complet format din Legea 19/2020 și HG 217/2020): 21.03.2020

Vacanța școlară: 04.04.2020 – 21.04.2020

Statul suportă din bugetul fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale indemnizația de zile libere tehnic în valoare netă, urmând ca angajatorul să suporte impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, astfel:perioada de acordare a indemnizației, pentru care statul acordă suport financiar: zilele lucrătoare din intervalul 21.03 – 03.04.2020 (respectiv, zilele lucrătoare de pe perioada stării de urgență, începând cu data de la care se pot acorda liberele, existând cadrul legal complet format din Legea 19/2020 și HG 217/2020, și în care nu este vacanță școlară. Dacă starea de urgență se va prelungi după 21.04.2020, se va prelungi și sprijinul financiar)

Impozitele  și contribuțiile ce se datorează pentru indemnizația suportată de stat:

 • CAS = 25%;
 • CASS = 10%;
 • Impozit pe venit = 10%;
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă = 2,25%

Angajatorii depun cerere, în termen de 30 de zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației acordate, prin e-mail la ANOFM. Deci pentru indemnizațiile de zile libere aferente lunii martie 2020, cererea se va putea depune în termen de 30 de zile de la plata contribuțiilor și impozitelor aferente.

La cerere trebuie anexate:

 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin (2); modelul declarației trebuie aprobat prin ordin al președintelui ANOFM;
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

ANOFM are oblgația să comunice angajatorului în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii numărul de înregistrare a acesteia. Apoi, ANOFM achită indemnizația NETĂ către angajatori în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

 

 Alte masuri ce se vor aplica in acest context:

A fost stabilit, la nivel național că termenele de depunere a declarațiilor fiscale vor fi menținute pentru toți contribuabilii, indiferent de forma de organizare. Conform OUG nr. 29/2020, contribuabililor nu li se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere, adică pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (21.03.2020) și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu vor fi calculate dobânzi și penalități de întârziere.  În acest context, este important de menționat că starea de urgență a fost instituită pe 16 martie 2020, pentru o perioadă de 30 de zile, iar măsura adoptată cu privire la dobânzi și penalități de întârziere va rămâne valabilă încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

De asemenea, se suspendă executarea silită prin poprire pentru contribuabili a creanțelor bugetare datorate, cu excepția celor stabilite prin hotărâre judecătorească, pronunțată în materie penală. Această măsură va rămâne valabilă încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

În același context, IMM-urile, așa cum sunt ele definite de Legea nr. 346/2004, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Pe durata stării de urgență, nu vor fi calculate nici penalități pentru întârzieri în executarea obligațiilor.

Pentru contractele aflate în derulare, încheiate de IMM-uri, se recomandă ca forța majoră să fie invocată numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestuia, în condițiile excepționale generate de starea de urgență.

Conform OUG nr. 29/2020, pe durata stării de urgență a fost suspendată completarea documentelor pentru depunerea declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Termenul de depunere a acestei declarații a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

Sus